Cold Pressed Oil  คือน้ำมัน 100% ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ ด้วยกระบวนการบีบอัดที่อุณภูมิปรกติ จากนั้นจึงกรองเฉพาะส่วนของน้ำมันบริสุทธิ์มาใช้งาน น้ำมันที่ได้จะสามารถคงสภาพวิตามิน และสารออกฤิทธ์ ตามธรรมชาติไว้ได้ จึงนับเป็นน้ำมันที่สามารถคงคุณประโยชน์ของพืชไว้ได้อย่างครบถ้วน